Tarangire National Park, Tanzania

Tarangire National Park 2008 / タランギレ国立公園